பத்திரிக்கை நறுக்குகள்


மாலை முரசு  8.7.1988

தின மலர்  21.10.1993

மக்கள் குரல்  27.10.1993

INDIAN EXPRESS  29.9.1997

  16.11.1997

மக்கள் குரல்  2.4.1994

மக்கள் குரல்  29.4.1994

தின தந்தி  16.11.1997

கதிரவன்  9.12.1997

தினகரன்  7.1.1999

முரசொலி  21.1.1999

தின பூமி  4.2.1999

தின மலர்  18.2.1999

தின மலர்  23.2.1999

கதிரவன்  13.3.1999

தின மனி கதிர்  22.4.2001

காலை கதிர்  5.11.2002

தின மலர்  14.1.2003

கல்கி  29.8.2004

தமிழ் முரசு  14.5.2006

  21.7.2009

  21.7.2009

THE HINDU  21.7.2009

விகடன்  16.9.2019

தின மலர்  19.7.1997

தின தந்தி  19.7.1997

மக்கள் குரல்  1.9.1997

மக்கள் குரல்  13.9.1997

தின மலர்  17.9.1997

தின மனி  21.3.1999

கதிரவன்  21.3.1999

மாலை மலர்  29.3.1999

தின மலர்  3.4.1999

தின மலர்  3.4.1999

தின மனி  5.4.1999

முரசொலி  5.4.1999

முரசொலி  10.4.1999

ஆனந்த விகடன்  7.3.2007

தினத்தந்தி  7.2.2008

தினத்தந்தி  30.5.2008

THE HINDU  24.12.2008

தினத்தந்தி  4.12.2008

தினமலர்  23.4.2010

INDIA TODAY  26.7.2010

INDIA TODAY   DEC 2010

INDIA TODAY  15.12.2010

தினதந்தி  17.9.2019

INDIAN EXPRESS  29.9.1997

THE HINDU  29.9.1997

மாலை முரசு  30.9.1997

தின மலர்  2.10.1997

தின மலர்  3.10.1997

மக்கள் குரல்  8.10.1997

கின்னஸ்  13.10.1997

தின மலர்  26.10.1997

INDIA TODAY  5.11.1997

தின பூமி  14.4.1999

தின தந்தி  23.4.1999

மக்கள் குரல்  28.4.1999

நக்கீரன்  4.5.1999

தின மனி  11.5.1999

தினகரன்  13.5.1999

தின மலர்  13.5.1999

மக்கள் செய்தி  13.5.1999

தின பூமி  14.5.1999

THE HINDU  28.1.2009

THE HINDU  26.2.2009

THE HINDU  9.4.2009

THE HINDU  3.6.2009

THE HINDU  1.7.2009

  20.4.2011

  5.9.2013

தமிழ் இந்து  9.2.2014

தினமனி  9.2.2014